استفاده واقعی از کامپیوتر پخش
Apr 12, 2016

با تقاضای چراغ نور به تدریج بهبود یافته نسبت به بشقاب شیشه ای مات خو متعارف چراغ راهنمای نور و گسترش موج نرخ انتقال نور بالا و تازه فروش در بازار کامپیوتر و داغ شدن به پایان رسید.

در حال حاضر، بازار اصلی منتشر ساخته شده از كند, کامپیوتر, پت, و غیره اما است برای تعیین انتشار صفحه تصمیم حاکمان با استفاده از اثر. یکپارچه سازی انواع منابع نور چراغ منابع نور با فاصله انتشار متفاوت است بر اساس, انتخاب و تحت این زیربخش همراه با مواد و ضخامت های مختلف انتشار صفحه مسابقه برنامه تا ده ها تن از گونه های ویژه در سطح بازار، مختلف اقدامات دو مشکل تر. بیشترین استفاده از کامپیوتر در این مرحله مواد، پس چه استفاده کامپیوتر منتشر شده است?