هزینه مدار انعطاف پذیر
Apr 12, 2016

قیمت مونتاژ انعطاف پذیر در حال سقوط و نزدیک مدار سفت و سخت سنتی است. دلیل اصلی معرفی مواد جدید، بهبود فرآیند تولید و تغییر ساختار. حالا پایداری حرارتی ساختار محصول به بیشتر می کند، مواد چند جور نیست. برخی از جدیدتر مواد چون مس لایه نازک تر است و خطوط پیچیده تر است که اجزای سبک را می توان ساخته شده است، مناسب تر برای بارگذاری در یک فضای محدود.