مزیت های اصلی تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

مزایای اصلی استفاده از تخته مدار چاپی است:

1-گرافیک تکراری (نتيجه) و قوام، سیم کشی کاهش می یابد و اشتباهات مجمع، صرفه جویی در وقت، نگهداری، راه اندازی و بازرسی تجهیزات است.

2-طراحی، معاوضه که استاندارد باشد می تواند; 3 سیم کشی-پر تراکم، اندازه کوچک، وزن سبک، کوچک سازی دستگاه های الکترونیکی کمک خواهد کرد که;

4-تسهیل مکانیزاسیون و اتوماسیون توليد، بهبود بهره وری و کاهش هزینه تجهیزات الکترونیکی.

روش برای ساخت انواع تابلوهای مدار چاپی را می توان به تفریق (کاهشی) و افزودن روش (افزايشي) دو گروه تقسیم شده است. در حال حاضر، مقیاس بزرگ تولید صنعتی و یا برای جبران روش زنگ روش فویل مس.