صفحه اصلی > اخبار > محتوای
توسعه از تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

گذشته بیش از 10 سال برای تابلوهای مدار چاپی (تخته مدار چاپی, مدار چاپی برای کوتاه) برای تولید صنعت در حال توسعه به سرعت، کل خروجی هر دو رتبه بندی اولین بار در جهان. با توجه به محصولات جدید الکترونیکی جنگ قیمت تغییر ساختار زنجیره تامین، هر دو توزیع صنعتی هزینه و مزایای بازاریابی، چین جهان را مهم ترین پایگاه تولید تخته مدار چاپی تبدیل شده است.