صفحه اصلی > اخبار > محتوای
بازار تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

گذشته بیش از 10 سال، تخته مدار چاپ شده برای تولید صنعت در حال توسعه به سرعت در چین، خروجی مجموع هر دو رتبه بندی اولین بار در جهان. با توجه به محصولات جدید الکترونیکی جنگ قیمت تغییر ساختار زنجیره تامین، هر دو توزیع صنعتی هزینه و مزایای بازاریابی، چین جهان را مهم ترین پایگاه تولید تخته مدار چاپی تبدیل شده است.