صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طراحی مدار چاپی هیئت مدیره
Apr 12, 2016

طراحی بورد مدار چاپی به براساس نمودار مدار, مدار طراحان نیاز به تابع. طرح اصلی طراحی طراحی بورد مدار چاپی، نیاز به در نظر گرفتن اتصال خارجی پوسته، بهینه سازی چیدمان داخلی قطعات آهني حفاظت الکترومغناطیسی و بهينه سازي طرح از طریق سوراخ اتلاف گرما و عوامل دیگر. طراحی خوب می تواند هزینه های تولید و عملکرد خوب و عملکرد حرارتی را ذخیره کنید. طرح ساده طراحی با دست می تواند به دست، نیاز به طراحی طرح های پیچیده با استفاده از طراحی به وسیلهی کامپیوتر (دلار کانادا).