صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اجزاء اساسی مدار
Apr 12, 2016

هیئت مدیره فعلی عمدتا شامل موارد زیر:

خطوط و سطوح (الگوی): است بین خطوط اصلی ابزار breakover در طراحی پایه مس بزرگ و قدرت طراحی خواهد شد. خطوط و سطوح را در همان زمان است.

لایه دی الکتریک (دی الکتریک): به حفظ مدار و عایق بین لایه ها، معمولا شناخته شده به عنوان بستر استفاده می شود.