صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چرا شرکت از دست رفته مشتری
Jun 16, 2018

چرا شرکت از دست مشتری خارج می شود، این فقط نظرات شخصی است:

آشنا با محصولات آنها کافی نیست

مزایای محصولات و خدمات را غافلگیر کنید

نادیده گرفتن حقوق مشتری، پنهان کردن مسائل مربوط به محصول مورد نیاز است

ایمان بد

هیچ راهی ثابت برای تجارت وجود ندارد

پس از اینکه قرارداد را پیگیری نکردید، مفهوم بعد از فروش ضعیف است

به اطلاعات مشتری یا تلفن پاسخ ندهید

مشکل مشتری را نادیده بگیرید

پس از رد شدن، رها کنید و اصرار نکنید

در بالا لیست شده است، که شما گرفته اید؟

锣边机(Routing Machine).png